Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

четвртак, 15. септембар 2016.

ЃУЛЕЃУЛЕ - кугла, топка, обично железна, за спортски натпревар, а топка е просторот кој се наоѓа внатре во сферата.
  Сфера (грчки: σφαῖρα - „топка“) - совршено тркалезно геометриско тело. Како и кај кружницата (во две димензии), сферата претставува множество точки, сите подеднакво оддалечени (r) од дадена точка во просторот. Растојанието r е радиус на кружницата, а дадената точка О е нејзиниот центар. Најголемото растојание помеѓу две точки на сферата се нарекува дијаметар. Тој минува низ центарот на и е еднаков на два радиуса (2r).
Геометријата прави разлика помеѓу сфера (која е впрочем дводимензионална затворена површина вметната во тридимензионален простор) и топка, која е вистинско тридимензионално тело бидејќи го вклучува и внатрешниот простор на сферата.
 Топка – ѓуле - претставува дел од просторот заграден со сферна површина.
Постојат два вида на топки: 
отворена топка и затворена топка.
Отворена топка со центар во точката е множеството од сите точки од просторот кои се наоѓаат на растојание помало од   r од центарот О.
Затворена топка со центар во точката  O  е множеството од сите точки од просторот кои се наоѓаат на растојание помало или еднакво на r од центарот.
Значи, за разлика од отворената, затворената топка ја содржи и самата сфера како гранична површина.
Топката е незаменлив дел од многу облици на физички игри и затоа сигурно води потекло од најстари времиња. Помали топчиња имаат многу разни намени: во техниката како лагери, како тегови за мамци во риболовот, како зрна за муниција,...
Фрлање на ѓуле  е атлетска дисциплина која вклучува “ставање” на металната топка на рамото и со засиелн шут  фрлање  колку е можно подалеку.