Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

петак, 11. новембар 2011.

Оценување по физика и хемијаОценување по физика и хемија

Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.

Оценување на учењето и постигнувањата на учениците по предметите физика и хемија се применува според стандардите во наставните програми по овие предмети во предметна настава изготвени од БРО. Тие произлегуваат од претпоставените цели и конкретните цели на наставните програми дефинирани во компоненти на изучување на овие науки. Тие претставуваат основа на која се темелат целите и содржините на наставните програми, а нивната примена претставува почитување, придржување и примена на принципите на поучување, примена на актуелните методолошки и методски решенија и упатства кои се научно издржани и проверени во изучувањето на овие науки.

1. Стандардите претставуваат прифатени описи на нивоата на квалитет и квантитет на знаењата што се очекува учениците да ги постигнат на крајот на определен период (наставна година; наставен циклус) на образованието.

2. Стандардите претставуваат конкретизирање и диференцирање на постигнувањата на учениците по нивоа. Тоа овозможува објективно и валидно гледање на нивните постигнувања и го олеснува нивното мерење, вреднување и оценување.

3. Нивоа на знаења и способности:
I    ниво – помнење
II   ниво – разбирање
III  применување
IV  анализа, синтеза, вреднување

Формативно оценување во текот на наставата.
1. Во формативното оценување ги користиме следните  
    методи (техники):
- разговори наставник / ученик
- презентации
- повратна информација (усна или писмена);
- набљудување и следење на активностите на ученикот за  
  време на часовите ;
- домашни задачи;
- експерименти;
- портфолио. . . .

2. Инструменти за следење и проверување на постигнувањата на учениците: вежби, чек листа; холистичка листа; аналитичка листа; анкета за самооценување.

Сумативно оценување на тримесечие, прво полугодие и на крајот од учебната година.
1. Критериуми за оценување на постигнувањата на учениците изготвени од БРО:
- za ocenka dovolen dva - nad 50% do 70% na I i II nivo i do 10% od III nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 26% do 39% od nastavnata programa.

-za ocenka dobar 3 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 10% do 50% na III nivo i do 10% na IV na nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 39% do 63 % od nastavnata programa.

-za ocenka mnogu dobar 4 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 50% do75% na III nivo i nad 10% do 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 63% do 76 % od nastavnata programa.
-za ocenka odli~en 5 - nad 90% na I i II nivo i nad 70% na III nivo i nad 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno nad 76 % od nastavnata programa.

2.Нивоа на знаења
Тип 1 задачи
Тип 2 задачи
Тип 3 задачи
-основни детали и процеси
- релативно лесни
-посложени идеи и процеси
-заклучуање на нешто што не е толку очигледно
- потешки
-знаење што го надминува поучуваното
-оргинално заклучување или примена
-тешки

3. Видови знаења:
 • декларативно знаење ( знаење на информации): основни поими, факти: искази со примери/предвидување; оргинални заклучоци.
 • Процедурално знаење (ментални процедури): правила, процедури, одлуки, решавање проблем, истражување.

4. Во сумативното оценување ги користиме следните методи 
    (техники):
 • есејски прашања,
 • усни одговори на поставени прашања,
 • усни презентации,
 • тестови ( најчесто тематски),
 • демонстрации. 

5. За изведување на сумативната оценка за една тема треба:
- примена на методите на оценување,
- утврдување на поени за секој метод,
- интерпретација на поените,
- формирање на оценка,
- известување за оценката.


6. За потребите на сумативното оценување треба да се  
    подготви табела на спецификација со:
- застапеноста на нивоа на знаења ( типови задачи, вид на 
  знаење) во конкретната тема;
- методите за утврдување, мерење на применетите нивоа на 
  знаења.
Декларативно-информации    ментални процедури          % на
                                                                                        застапеност

Тип 1
Тип2
Тип 3
Тип 1
Тип 2
Тип 3

% на застапеност
40
30
10
10
5
5

Објективни тестови
35
15
3
2


55
Проблемски прашања

15
5
10
2
3
35
Усни одговори


2
3
3
2
10

7. Изведување на сумативна оценка од оценките за повеќе независни теми. Пред да се пресметува просекот, треба да се пондерираат оценките според важноста / застапеноста на конкретните теми.тема
уделот на темата
во проценти %
добиена оценка
пондирање
сумирање
Тела, супстанци, физички величини и мерења
30
3
3 х 0,30
0,9
Движње и сили
30
4
4 х 0,30
1,2
Енергија
20
3
3 х 0,20
0,6
Бнатрешна енергија
20
4
4 х 0, 20
0,8

100


3,50


8. Описното оценување е аналитичко оценување на постигнувањата на учениците: расчленување на делови, утврдување на еден или повеќе показатели кои ги поврзуваме со вредносни критериуми.

1. Описно и бројчано оценување на постигнувањата на      
     учениците во седмо одделение преку:
- дијагностичко проверување и оценување ( во почетокот од  
  учебната година) со примена на диагностички тестови,  
  усни прашања, решавање на задачи.
- формативно оценување во текот на наставата за 
  формирање на повратна информација за постигнувања на 
  учениците.
- микросумативно оценувања на крајот од секое тримесечје, 
  врз основа на сознанијата од формативното оценување од 
  чиишто резултати се оформуваат тримесечните 
  вреднувања за постигнувањата на учениците.
- сумативно бројчано оценување е глобано оценување на 
  постигнувањата на учениците на крајот од прво полугодие 
  и на крајот од учебната година.


2 коментара:

 1. Е, ова е многу добро објаснето... мислам дека ќе ни послужи на секој...

  ОдговориИзбриши
 2. Конечно јасно и точно сумирано што е потребно. Фала

  ОдговориИзбриши