Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

петак, 10. фебруар 2012.

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО И ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ ПО ХЕМИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ


 Годишен глобален план
наставен предмет: хемија
училиште: Димитар Миладинов   наставник: Аида Петровска
одделение: седмо           учебна година: 2011/2012

ред.
број
НАСТАВНА ТЕМА
часови за
време на реализација
1*
2*
3*
4*
1
ХЕМИЈАТА КАКО НАУКА
4
2
1
7
1,2,3,4 септември
2
СУПСТАНЦИИ
 • ПОИМ,СВОЈСТАВ,ПРОМЕНИ И КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ
 • ГРАДБА И ВИДОВИ ЧИСТИ СУПСТАНЦИИ
 • ХЕМИСКИ СИМБОЛИ, ФОРМУЛИ И РАВЕНКИ

7


4


5

2


1


3

1


2


2


10


7


10

октомври

ноември и

декември

ПРВО ПОЛУГОДИЕ
20
8
6
34

3
СТРУКТУРА НА АТОМ, ПЕРИОДЕН СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ХЕМИСКИ ВРСКИ
 • ГРАДБА НА АТОМ
 • ПЕРИОДЕН СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
 • ХЕМИСКО СВРЗУВАЊЕ
8


3
3

2
3


1
1

1
21

1

13


4
5

44 нед.- јануари
1,2,3,4, нед.- февруари
1нед. - март
4
ОКСИДИ
3
1
1
5
2,3,4,нед. март
5
КИСЕЛИНИ
3
1
1
5
1,2,3,април
6
ХИДРОКСИДИ
2
1

4
4 нед. апр.,1 нмај
7
СОЛИ
4

4
8
2,3,4 нед. мај

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
20
6
8
34


ПРВО И ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
40
58.8%
14
21%
14
21%
68+
4 РЕЗ
јуни

Забелешка: 2 часа во прво полугодие и 2 часа во второ полугодие се оставаат да се распределат по потреба. Мали отстапувања од бројот на часови по одделни теми има, што е исто во согласност со насокита во наставнита програми.
Легенда:
1* - часови за нови наставни програми
2* - часови за утврдување
3* - часови за вежби, систематизирање, истражувачки активности и др.
4* - вкупен број на часови


 ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ – ХЕМИЈА 7 ОДД.

Тема 1 – хмијата како наука ( 7 часа)

I - Цели
Ученикот/ученичката :
 • Да се запознае со предметот хемија;
 • Да добие основни насоки за работа;
 • Да наведува примери за улогата на хемијата како наука и значење во секојдневен живот;
 • Да објаснува значење на поимите;
 • Да ја сфати улогата на експериментирањето за изучување на хемијата и нејзиниот развој како наука;
 • Да се упатува во методите и средствата кои ќе се користат во учењето хемија;
 • Да се информира за различни извори на информации од областа на хемијата;
 • Да се добијат сознанија за истрачувачките искуства и знаења на учениците;
 • Да идентификува знаци за предупредување и опасност во лабораторија;
 • Да го согледа значењето на познавањето на знаците за предупредување и мерките на претпазливост;
 • Да се упатува во одговорно однесување при работа во лабораторија;
 • Одговорно да се однесува при ракување со прибор и хемиски супстанци;
 • Да почитува мерки на претпазливост при работа во хемиска лабораторија.
II - Наставни единици:
 1. Воведен час,
 2. Хемијата како наука и нејзиното значење,
 3. Со што и како ќе работиме на часот по хемија,
 4. Споделување на искуства: сум направил, прочитал, слушнал...,
 5. Мерки на претпазливост во хемиска лабораторија,
 6. Обидите се изведуваат со лабораториски прибор,
 7. Вежби: интересно и безбедно
III - Активности, начин на работа:
 • Запознавање со целите на предметот, - давање на насоки за работа;
 • Демонстрирање на: обиди, анимации, слики и друго;
 • читање на занимливи текстовии дискусија;
 • Работа во групи со различни задачи (набљудување, цртање табела, график, читање текст, користење интернет и др.)
 • Искажувања, презентациии, разговор и дискусија врз основа на претходно најавена задача.
 • Презентирање на знаци за предупредување и опасност;
 • демонстрирање на обиди, графички материјали,
 • видеоклипови и играње на улоги.
 • Работа во групи со различни задачи: - препознавање на прибор, знаци од етикета на хемикалија; - изведување на експериментот;- дискусија и заклучоци.
IV – Поими:
 • Хемија,
 • Супстанца,
 • Експеримент,
 • Набљудување,
 • Мерење,
 • Знаци за предупредување,
 • Лабораториски прибор (основен и помошен).
V - Материјали и прибор:
 • учебник по хемија, наставна програма.
 • слики; знимливи текстови, предмети од лабораторија.
 • лабораториски прибор, компјутер; анимации, енциклопедии, прирачници,
 • шема на истражувачки циклус и др.
 • амбалажа од хемикалии, декларации и др., хемикалии, слики, снимки, анимации и др.
 • лабораториски прибор (основен и помошен), aпликација - kalzium (компјутер), чек листа,
 • ливчиња со упатства за работа.
VI – Оценување:
 • Усни повратни информации,
 • Сознанија од набљудување,
 • Изведбена активност,
 • Учество во дискусијата,
 • Препознавање на приборот,
 • Резултати од чек листа.
VII – реализација:
од прва седмица IX 2011 – четврта седмица IX 2011.

Oчекувани исходи:

1;2 час:
 • ученикот наведува примери за улога на хемија во секојдневниот
живот
 • 3; 4 час – ученикот:
 • го сфаќа значењето на експериментирањето за хемијата,
 • ги набројува методите и средствата кои се користат при изучување на хемијата или за развојот на хемијата како наука,
 • ги познава основните извори на информации за хемијата.
 • 5; 6; 7 час – ученикот:
 • ги идентификува знаците за предупредување и опасност,
 • наведува примери за опасности при работа во лабораторија,
 • ја сфаќа улогата улогата за потребата од познавање на знаците за
 • предупредување и опасност и почитување на мерките на претпазливост.
Забелешка: ____________________ ...............Тема 2 : СУПСТАНЦИ (27 часа)

ПОИМ, СВОЈСТВА, ПРОМЕНИ И КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИТЕ (7 + 2 + 1)

I - Цели
Ученикот/ученичката :
 • Да опишува својства на супстанца која што ја набљудува;
 • Да препознава и групира својства на супстанци;
 • Преку примери да објаснува значење на поими од каталог;
 • Да споредува и разликува физички од хемиски својства и промени на супстанците;
 • Да наведува примери за физичики и хемиски промени;
 • Да ја сфати хемиската промена како проме при која се добива нова супстанца.
 • Да посочува примери за чисти супстанци, смеси и раствори од секојдневниот живот;
 • Да разликува чиста супстанца од смеса, хомогена од хетерогена смеса, растворувач и растворлива супстанца и вид на раствор;
 • Да согледа зависност на својствата на смесата од количеството на состојките;
 • Да приготвува едноставни смеси и раствори.
 • Да познава основни постапки за добивање на чисти супстанци;
 • Да изведува постапки на декантација, филтрирање, таложење, испарување, кристализација;
 • Да опишува постапка на дестилација;
 • Да наведува примери за значење и примена на постапките за одделување на состојките во секојдневниот живот.
 • Да избира потребен лабораториски прибор за изведување на постапките.
 • Да се воведува во лабораториска работа и методологија на истражување;
 • Правилно да ја користи стручната терминологија.
II - Наставни единици:
 1. Супстанците се разликуваат според својствата,
 2. Физички и хемиски промени кај супстанците,
 3. Вежби: набљудување, откривање и опишување својства и промени на супстанците,
 4. Чисти супстанци и смеси,
 5. Поим за раствори и видови раствори,
 6. Утврдување и вежби од претходните содржини,
 7. Одделување на состојки од хетерогени смеси,
 8. Постапка на дестилација,
 9. Одделување на состојки од раствор (испарување и кристализација),
 10. Систематизирање и вежби (разделување на смеса од три компоненти).
III - Активности, начин на работа:
 • Набљудување на супстанци од непосредна околина;
 • Внесување на забележувања во табели;
 • Дискусија по табелите и изведување заклучоци.
 • Демонстрирање на промени на супстанците ( набљудување, опишување на промените, заклучок и пополнување на табела)
 • Работа во групи: (физички и хемиски промени)
 • Подготовка и изведување на експериментите;
 • Презентирање и дискусија.
 • Откривање на својства на чисти супстанци и смеси од непосредна околина по експериментален пат;(внесување на забележувања во табела;дискусија и изведување заклучоци).
 • Приготвување едноставни смеси и раствори.
 • Работа во групи: приготвување на хетерогена смеса од две состојки; одделување на состојките од смесата и воочување на својствата на состојките,
 • Демонстрирање на постапката со соодветна апаратура.
 • Дискусија. Работа во групи (приготвување на раствор и испарување).
 • Истражување: план за работа; подготовка на прибор; изведување на експериментите; презентирање на резултатите.
IV – Поими:
 • Супстанца,
 • Физички својства,
 • Хемиски својства,
 • Физички и хемиски промени,
 • Чиста супстанца,
 • Смеса(хомогена и хетерогена),
 • Раствор (растворувач и растворлива супстанца),
 • Таложење,
 • Декантација,
 • Филтрирање,
 • Дестилација,
 • Фракциона дестилација,
 • Сублимација,
 • Кристализација.
V - Материјали и прибор:
 • Лабораториски прибор,
 • Супстанци,
 • Наставни листови (упатства, работни листови),
VI – Оценување:
 • Усна повратна информација,
 • Изведбена активност,
 • Оценка на домашна задача,
 • Тематски тест.
VII – реализација:
од четврта седмица IX 2011 – прва седмица XI 2011

Oчекувани исходи:
1; 2 и 3 час:
Ученикот:
 • Да препознава и разликува супстанци според својствата;
 • Да разликува физички од хемиски својства;
 • Да изведува едноставни обиди.
4; 5 и 6 час:
Ученикот:
 • Да знае што е чиста супстанца, а што смеса;
 • Да наведува примери за чисти супстанци и смеси;
 • Да знае што е раствор и да разликува видови на раствори.
7, 8, 9 и 10 час:
Ученикот:
 • Да ги усвои поимите: таложење, декантација, филтрирање, дестилација, фракциона дестилација, сублимација, кристализација;
 • Да познва прибор за изведување на постапките;
 • Да поврзува стекнатото знаење со примена во секојдневниот живот.

Забелешка: ___________________ ....ГРАДБА И ВИДОВИ ЧИСТИ СУПСТАНЦИ (4 +1 + 2)

I - Цели
Ученикот/ученичката :
 • да сфати дека атомот е основна градбена честичка на супстанците;
 • да ги набројува честичките од кои е составен атомот;
 • да објаснува преку пример значење на поим елемент и елементарна супстанца;
 • да објаснува преку пример значење на поим елемент и елементарна супстанца;
 • да наведува пример на метал и неметал;
 • да сфати дека елементарните супстанци имаат определени својства;
 • да наведува примери за соединенија од секојдневен живот;
 • да објаснува преку пример значење на поим соединение;
 • да сфати дека основна градбена честичка на соединенијата е молекулата;
 • да сфати дека: својствата на чистите супстанци се резултат на нивната внатрешна градба; атомите/ молекулите се градбени честички на чистите супстанци;
 • да разликува значење на поими: елемент, елементарна супстанца и соединение; атом и молекула; чиста супстанца и смеса; метал и неметал.
II - Наставни единици:
 1. Атомот и неговата градба,
 2. Од атоми до хемиски елементи,
 3. Елементарни супстанци и нивната градба,
 4. Утврдување и вежби,
 5. Соединенија и нивната градба,
 6. Систематизи-рање за видови чисти супстанци и нивната градба,
 7. Работилница: учиме и се забавуваме.
III - Активности, начин на работа:
- Работа во групи: кој побрзо,
- Пополнување на шеми;
- Моделирање на молекули од елементарни супстанци и соединенија;
- Пребарување од компјутерска анимација;
- Работа во групи: изработка на: збирка од чисти супстанци; метали и неметали.

IV – Поими:
 • атом ,
 • хемиски елемент,
 • метал,
 • неметал,
 • елементарна супстанца.
V - Материјали и прибор:
 • учебник,
 • модели на атоми,
 • компјутер,
 • метали,
 • неметали,
 • хартија во боја,
 • бели листови.
VI – Оценување:
- Усна повратна информација,
 • Изведбена активност,
 • Оценка на домашна задача,
 • Тематски тест.
VII – реализација:
од четврта седмица XI 2011 – четврта седмица XI 2011

Oчекувани исходи:
1; 2; 3 и 4 час:
Ученикот:
 • Да знае што е атом,молекул, соединение, елемент, елементарна супстанца;
 • Да разликува физички од хемиски својства на метали и неметали;

Забелешка: ________________ .....


Хемиски симболи, формули и равенки (5 + 3 + 2)

I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • Да ги сфати хемиските симболи како начин на обележување на хемиските елементи,
 • да идентификува елемент врз основа на хемиски симбл,
 • Да обележува и правилно чита хемиски симболи на елементи со кои најчесто се сретнува,
 • Да разликува елементарна супстанца и соединение во зависност од начинот на обележување,
 • Да интерпретира со свои зборови значење на поими хемиска формула, индекс, коефициент,
 • Да наведува примери од формли на прости супстанци и соединениј,
 • Да разликува хемиски симболи од хемиска формула и формула на проста супстанца и формула на соединение,
 • Да прочита состав на супстанца од дадена формула,
 • Преку пример да го интерпретира значењето на поимот валентност,
 • Да составува формули на соединение ако се познати валентноста на елементите од кои е составено,
 • Да претставува со хемиски равенки едноставни хемиски реакции,
 • Да чита и израмнува едноставни хемиски равенки,
 • Познава и именува хемиски симболи со кои најчесто се сретнува (H , N , S , Na , Mg , O , P , C, Fe , Pb , Zn , Ca , Cl , Hg ),
 • Да препознава реакции на соединување, разложување, замена,
 • Да ги интерпретира со свои зборови значење на поимите, реакции на соединување, реакции на разложување, реакции на замена.
 • Да претставува со хемиски равенки реакции на соединување, замена, разложување,
 • Да наведува примери на вакви реакции о секојдневниот живот.
II - Наставни единици:
 1. Хемиски симболи,
 2. Вежби на пишување и читање на хемиски симболи,
 3. Хемиски формули,
 4. Валентност,
 5. Вежби – валентност,
 6. Хемиски равенки,
 7. Видови на хемиски реации,
 8. Вежби: Хемиски равенки, хемиски реакции, видови хемиски реакции,
 9. Тематско повторување,
 10. Тематски тест
III - Активности, начин на работа:
 • Дискусија: како хемиските елементи ги добиле имињата и зошто е неопходно хемиските елементи да се означуваат на изедначен начин,
 • Заклучок: Хемиските елменти се означуваат со хемиски симболи (знаци),
 • Одговори на прашањата: Како се избираат хемиските симболи на елементите? Зошто хемискиот симбол на елементо азот не е А туку N ?
 • Пишување примери на табла,
 • Читање на симболи од табла и од периоден систем,
 • Составување на модели на молекули (кислород, азот, водород, вода и јаглерод диоксид),
 • Дискусија и одговор на прашањето: Што означваат хемиските формули?
 • Извлекување на заклучоци,
 • Запишување примери на табла и рагледување на истите,
 • Дискусија: Што можеме да дознаеме од хемиската формула, иведување на поим индекс,
 • Изведување аклчоци,
 • Откривање и дефинирање на поимот валентност преку примери,
 • Определување на валентност на елементите според водород или кислород,
 • Определување на валентноста на елементите според валентноста на еден од елементите,
 • Составување на формули на соединенија ако е позната валентноста на елементите,
 • Работа во групи: Кој побрзо – пополнување на шеми и табели,
 • Идентификвање на хемиски формули, читање и пишување.
IV – Поими:
 • хемиски симбол,
 • хемиска формула,
 • валентност,
 • индекс,
 • стехиометриски коефициент,
 • хемиска реакција,
 • хемиска равенка,
 • реактанти,
 • продукти,
 • коефициент,
 • реакции на соединување,
 • реакции на разложување,
 • реакции на замена.
V - Материјали и прибор:
 • пеиоден систем на елементи,
 • табели и шеми,
 • атомски модели,
 • лабораториски прибор,
 • хемиалии.
VI – Оценување:
 • усна повратна информација,
 • учество во дискусијата,
 • точноста на добиените резултати од поставените задачи,
 • изведбена активност,
 • сознанија од набљудувањето,
 • тематски тест.
VII – реализација:
од четврта седмица XI 2011 – четврта седмица XII 2011

Oчекувани исходи:
Ученикот:
 • Да научи, открие и дефинира поимот валентност,
 • знае, памети валентност на H и О,
 • определува валентност на елементот според валентноста на H и О,
 • определува валентност на елементот според позната валентност на еден од елементите,
 • составува формла од позната валентност,
 • објаснува преку примери значење на поим хемиска реакција, хемиска промена,
 • коментира реактанти и продукти,
 • претставува симболично реакции со хемиска равенка,
 • израмнуа равенка,
 • разликува индекс и коефициент,
 • запишва едноставни равенки со симболи и формули и да израмнува,
 • препознава реакции на соединување и разложување од дадена хемиска равенка,
 • претставува со хемиски равенки едноставни реакции на соединвање, раложување и супституција.

Забелешка: ________________ .....

Тема 3 - СТРУКТУРА НА АТОМ, ПЕРИОДЕН СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ХЕМИСКИ ВРСКИ (9 +3 + 2)

I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • да набројува елементарни честички во составот на атомот,
 • коментира електровски слоеви и обележува,
 • објаснува распоред на електронски слоеи,
 • именува надворешните лектрони (валентни електрони),
 • да разликува атомски од масен број,
 • да дефиниа атомски и масен број,
 • да знае како се бележат атомскиот и масениот број, општо и на даден атом,
 • да дефинира пом за изотопи,
 • препознаа и објаснува иотопи,
 • да дефинира релативна молекулска и релативна атомска маса,
 • да применува ознаки за релативна атомска и релативна молекулска маса,
 • да пресметува релативна молеклска маса ако е понат составот на супстанцата.
II - Наставни единици:
 1. Стрктура на атомот,
 2. Атомски број, масен број, изотопи,
 3. Релативна атомска и релативна молеклска маса,
 4. Вежби: Определување на атомски и масен број, пресметување на елативна молекулска маса,
 5. Класификација на елементите во Периодниот систем,
 6. Структура на Периодниот систем на елементите,
 7. Промена на својствата на елементите по групи и по периоди,
 8. Вежби: Периоден систем на елементите,
 9. Хемиски врски,
 10. Јонска врска,
 11. Вежби: Хемиски врски,
 12. Систематизирање и вежби: Структура на атом, Периоден систем на елементите, хемиско сврзување,
 13. Тематски тест.
III - Активности, начин на работа:
 • Дискусија и одговори на прашањата:
1. Што се подразбира под поимот честичка?
2. Од што се состои атомот?
3. Каде е сконцентрирана масата на атомот?
4. Што е тоа хемиски елемент?
 • Дискусија:
1. Каде се движат електроните во атомот?
2. Објаснување на поимот – електронски слој (енергетско ниво) и шематско претставување на енергетски нивоа
3. Објаснување што се валентни електрони.
4. Прикажување и објаснување на моделите на атомите на некои елементи ( H, He, Be, B, C).
 • Дискусија и одговор на прашањата:
1. Од што се состои атом како најситна и недделива честичка?
2. Дали се менува бројот на протони во јадрото на атомот и што може да се заклучи врз основа на тој број на протони?
3. Каде е сконцентрирана масата на атомот?
 • Заклчок: Атомите се разликуваат по бројот на протоните во јадрото каде што е сконцентрирана и неговата маса.
 • Дефинирање на поимите: атомски (реден) број и масен број и се запишва, како се бележат атомски бој А, масен број Z, општо и за даден пример.
 • Изотопи – се запишуваат изотопите на водород и кислород, се разгледуваат моделите на изотопите на водород.
 • Решавање на задачи за определување на релативна молекулска маса.
 • За да може полесно да се изучуваат хемиските елементи се подредуваат.
 • Текст – Како се откри табелата на Периодниот систем, животот и делото на Менделеев.
 • Разгледување на Периодниот систем – периоди и групи.
 • Откривање и дефинирање на поимот хемиска врска и видови на хемиски врски.
 • Објаснвање: Зошто се употребваат Луисовите формли?
 • Демонстрирање на прилози (графика, кмпјутерска анимација, модели) за формирање на јонска и ковалентна врска.
 • Отчитување и споредување на податоци од гафици и табели за супстанци со јонска и со ковалентна врска, воочување и извлекување на заклучоци.
IV – Поими:
 • атом,
 • електрон,
 • протон,
 • нетрон,
 • електронска обвивка,
 • орбитала,
 • енергетско ниво,
 • атомски број,
 • масен број,
 • изотопи,
 • релативна атомска маса,
 • релативна молекулска маса,
 • периоден систем на елементите,
 • периоди,
 • групи,
 • валентни електрони,
 • хемиски врски,
 • јони,
 • катјони,
 • анјон,
 • јонска врска,
 • ковалентна врска, поларна и неполарна,
 • единечна, двојна и тројна врска,
V - Материјали и прибор:
 • атомски модели,
 • компјутерски анимации,
 • периоден систем на елементите,
 • функционални картончиња,
 • наставни ливчиња,
 • изготвени тестови.
VI – Оценување:
 • Усна повратна информација,
 • Учество во дискусија,
 • Решавање на задачи,
 • Активност,
 • Ангажираност,
 • Тематски тест.
VII – реализација:
од четврта седмица I 2012 – прва седмица IV 2011

Oчекувани исходи:
Ученикот да ги постигне поставените цели, да се здобие со основните знаења за структура на атом, периоден систем на елементите и хемиски врски.


Забелешка: ___________________ ....Тема 4 - ОКСИДИ ( 3 + 1 + 1 )
I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • Да препознава оксиди како тип соединени,
 • Да наведува примери на различни видови оксиди,
 • Да составува формула на оксид ако е дадено името.
II - Наставни единици:
 1. Оксиди и нивни видови,
 2. Именување на оксиди и показатели,
 3. Вежби,
 4. Јаглерод(IV) оксид,
 5. Систематизација на темата (тематски тест).
III - Активности, начин на работа:
 • Добивање различни видови оксиди,
 • Изработка на презентации на тема оксиди,
 • Пишување на формули на оксид ако е познат составот или валентноста на елементите.
IV – Поими:
 • оксид,
 • метални оксиди,
 • неметални оксиди,
 • киселински оксиди,
 • базни оксиди,
 • амфотерни оксиди,
 • неутрални оксиди,
 • индикатор.
V - Материјали и прибор:
 • функционални картончиња.
 • Листови за оценвање – самооценување.
VI – Оценување:
 • Усна повратна информација,
 • Учество во дискусија,
 • Решавање на задачи,
 • Активност,
 • Ангажираност,
 • Тематски тест.
VII – реализација:
од прва седмица IV 2012 – трета седмица IV 2011

Oчекувани исходи:
Ученикот да ги постигне поставените цели, да се здобие со основните знаења за оксиди.

Забелешка: ___________________ ....


Тема 5 - КИСЕЛИНИ ( 3 + 2 )

I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • Да дефинира поим киселина според составот,
 • Да препознава киселина,
 • Да докажува кисела средина со индикатор,
 • Да знае формули на киселини и нивни имиња,
 • Да сфати опасност од неправилно ракување.
II - Наставни единици:
 1. Состав на киселините,
 2. Поделба, именување и добивање киселина,
 3. Својства на киселините,
 4. Заемна врска меѓу неметалот, оксидот на металот и киселината,
 5. Систематизација на темата (тематски тест).
III - Активности, начин на работа:
 • Откривање на својства на киселини,
 • Реакции на киселини со метали,
 • Изработка на презентации и збирки на видео записи.
IV – Поими:
 • киселини,
 • киселински остаток,
 • кислородни киселини,
 • безкислородни киселини,
 • лакмусова хартија,
 • хигроскопна супстанца,
 • дехидратационо средство.
V - Материјали и прибор:
 • функционални картончиња,
 • листови за оценвање – самооценување,
 • компјутер,
 • киселини,
 • метали,
 • лабораториски прибор,
 • индикатори.
VI – Оценување:
 • Усна повратна информација,
 • Учество во дискусија,
 • Решавање на задачи,
 • Активност,
 • Ангажираност,
 • Тематски тест.
VII – реализација:
од трета седмица IV 2012 – прва седмица V 2012

Oчекувани исходи:
Ученикот да ги постигне поставените цели, да се здобие со основните знаења за оксиди.

Забелешка: ___________________ ....Тема 6 - ХИДРОКСИДИ ( 3 + 1 )

I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • дефинира поим за хидроксид ,
 • да препознава хидроксид какосоединение од хемиска формула и име,
 • да докажува базна средина со индикатор,
 • да именува хидроксид на дадена формула според правила за номенклатура,
 • да составува формула на хидроксид ако е познато името на хидроксидот,
 • да стекне претстава за хидроксидите како соединенија со определен состав, својства,
 • да ги опишува својствата на дадените хидроксиди ( натриум калциум и амониум хидроксид),
 • да ја сфати опасноста однеправилно ракување и употена хидроксидите,
 • да воспоставува врска: метал – метален оксид – хидроксид.
II - Наставни единици:
 1. Состав и номенклатура на хидроксидите,
 2. Добивање и својства на хидроксидите,
 3. Поважни реакции нахидроксидите,
 4. Систематизација на темата (тематски тест).
III - Активности, начин на работа:
Дискусија и одговор на прашањата :
 • Како се нарекуваат соединенијата кои се добиваат кога на базните оксиди се дејствува со вода ?
 • Со каква боја се обојува лакмусовата хартија при растворувањето на магнезиум оксид во вода ?
 • Натриумот реагира бурно со водата , што се добива при оваа хемиска реакција ?
 • Обиди се ја напишеш хемиската р-ка на реакцијата .
 • Дали и во растворот од предходната реакција лакмусовата хартија ќе се обои со сина боја .
Извлекување на заклучоци и објаснување што се хидроксидии од што се составени .
Дефинирање на поимот хидроксиди и се пишуваат примери.
Се нагласува дека има и исклучоци амониум хидроксид .
Номкенлатура на хидроксидите, правила за читање на имињата, пишување на примери .
Дефинирање и објаснување на поимот база .
Изведување на едноставни обиди преку кои учениците сами ги откриваат заедничките
својства на хидрпксидите .
 • промена на бојата на лакмусовата хартија,
 • хидроксидите реагираат со к-ни и киселински оксиди,
 • Пишување на примери
Истражување :
состав , својства и примена на хидроксидите,натриум хидроксид, калциум хидроксид, амониум хидроксид.

IV – Поими:
 • Хидроксиди,
 • Бази,
 • Хидроксидна група,
 • Амониум група,
V - Материјали и прибор:
 • функционални картончиња,
 • листови за оценвање – самооценување,
 • компјутер,
 • табели,
 • шеми,
 • лабораториски прибор,
 • амониум хидроксид,
 • натриум хидроксид,
 • калциум хидроксид.
VI – Оценување:
 • Усна повратна информација,
 • Учество во дискусија,
 • Решавање на задачи,
 • Активност,
 • ангажираност,
 • тематски тест.
VII – реализација:
од прва седмица V 2012 – втора седмица V 2012

Oчекувани исходи:
Ученикот да ги постигне поставените цели, да се здобие со основните знаења за хидроксиди.


Забелешка: ___________________ ....Тема 7 - СОЛИ ( 4 + 2 +1 )

I – Цели
Ученикот/ученичката :
 • да дефинира соли како соединенија според составот ,
 • да препознава соли како вид на соединенија од дадена формула или име,
 • да запознае некои од начините за дабивање на солите.
 • да препознава различни видови на соли од дадена формула или да наведе приме,
 • да препознава и применува номенклатура на соли,
 • да ја согледува врската меѓу имињата на к-те и имињата на солите,
 • да познава тривијални имиња на некои соли кои почесто се употребуваат во секојдневниот живот готварска со, син камен варовник, гипс и сл.
 • да ги препознава форму-лите на нормални, хидро-ген соли и кристалохидрати,
 • да пишува формули на соли ако е познато име или валентност,
 • применува номенклатура на соли и воспоставува врска меѓу имињата на киселините и нивните соли.
II - Наставни единици:
 1. Состав и добивање на солите,
 2. Поделба и номенклатура на солите,
 3. Вежби : Номенклатура на соли,
 4. Солите во секојдневниот живот,
 5. Меѓусебна поврзаност на оксидите киселините и солите,
 6. Систематизирање и вежби на темата Соли,
 7. Контролен тест Состав номенклатура и својства на основните групи на неоргански соединенија
III - Активности, начин на работа:
Дискусија и одговор на прашањата :
 • Покрај водород што друго се добива при рекција на цинк и хлороводородна киселина ?
 • Кои продукти се добиваат при реакција на неутрлизација ?
Извлекување на заклучоци поврзувње и проширување на знаења .
 • Дефинирање на поимот соли .
 • Пишување на примери на табла , објаснување од што се составени солите .
 • Изведување на едноставни експерименти преку кои се откриваат некои од начините за добивање на соли .
 • препознавање на соли ако е дадена формула на соединение ,
 • читање имиња на соли ,пишување формули на соли ,
 • групирање на соли според составот и поврзување на к-на со соодветна сол
 • Разгледување и опишување на својствата на солите кои најчесто ги сретнуваме во секојдневниот живот .
 • Изведување на едноставни експерименти : дехидратација и добивање на син камен, реакција на сода бикарбона со оцетна к-на .
 • добивање на соединенија при оксидација на прости супстанци ,
 • продукти при реакција на киселински оксиди и вода и базни оксиди и вода ,
 • продукти на неутрализација ,
 • Дискусија и изнаоѓање на взаемни врски со помош на шемата,
 • Составување на хемиски равенки на конкретен пример што произлегува од користењето на шемата,
 • Работа во групи :кој побрзо пополнување на шеми и табели ,
 • Дискусија , одговор на прашања , рашавање на конкретни примери и задачи .
IV – Поими:
 • Соли,
 • Неутрализација,
 • Хидроген,
 • Хидроген соли,
 • Кристалохидрати.
V - Материјали и прибор:
 • функционални картончиња,
 • листови за оценвање – самооценување,
 • компјутер,
 • табели,
 • шеми,
 • лабораториски прибор,
 • амониум хидроксид,
 • натриум хидроксид,
 • калциум хидроксид.
VI – Оценување:
 • усна повратна информација,
 • учество во дискусија,
 • решавање на задачи,
 • активност,
 • ангажираност,
 • тематски тест.
VII – реализација:
од втора седмица V 2012 – втора седмица VI 2012

Oчекувани исходи:
Ученикот да ги постигне поставените цели, да се здобие со основните знаења за соли.

Забелешка: ___________________ ....Нема коментара:

Постави коментар