Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

понедељак, 11. јун 2012.

Колку трае годишниот одмор на еден просветен работнк?


Теми и дилеми:
Колку трае годишниот одмор 
на еден просветен работнк?

KOLEKTIVEN DOGOVOR
za osnovnoto obrazovanie vo Republika Makedonija

.........................
^len 18
Rabotnikot ima pravo na godi{en odmor vo traewe od 20 do najmnogu 26 rabotni dena.
Rabotnikot koj nema edna godina rabota vo kalendarskata godina vo koja zasnoval raboten odnos, ima pravo na godi{en odmor vo traewe od po dva rabotni dena za sekoj mesec pominat na rabota.
Dol`inata na godi{niot odmor ja utvrduva direktorot, osobeno vrz osnova na: dol`inata na rabotniot sta`, slo`enosta na rabotite na rabotnoto mesto, uslovite za rabota i zdravstvenata sostojba na rabotnikot.
..................................................

Отсекогаш било вака и никгаш не сме се разликувале од другите занимања, не знам зошто секој ни звидува на најтешкиот дел од рботата :(

Нема коментара:

Постави коментар