Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

понедељак, 06. фебруар 2012.

Програма за проектни активности 2011/2012 и отчет за сработените воннаставни активностиЗлатни истражувачи - 18 први награди
Програма за проектни активности во учебната 2011/2012 година
наставник по физика  – Аида Петровска
одделенски раководител на VIII Б одделение
клуб "Млади истражувачи"
ОУ "Димитар Миладинов" Општина Центар – Скопје 
 1. Проект – ГЛОБЕ - Секојдневно мерење на температурата на воздухот (минимална, максимална, моментална), влажноста на воздухот, облачност, температура на почва, врнежи и внесување на податоци.Квартални анализи на измерените вредности и подготовки за натпревар од областа на метеорологија и екологија. ІX 2011 - VІ 2011 
2. Учество на сите државни и меѓнародни конкрси на разни теми (фотографија, видео записи, есеи, проекти, постери на зададени теми) - фотогафирање, изготвување планови за проекти, пишување сценарија, изработување на постери – континуирано ( IX 2011– VI 2012)
3. Ден на водите – изготвување постери и организирање на работилници на тема ВОДА И НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ - 22. ІІІ 2012
4.Училишен натпревар по физика и хемија – селекција на најдобрите ученици и формирање училишни тимови за регионален натпревар и за олимпијада - ІІІ 2012
5. Градски натпревар Народна техника – интересни ексерименти од разни облсти (физика, хемија, метеорологија, екологија, конструкторство) - ІV 2012
6. Државен натпревар на Ученички клубови – интересно и поучно – еко лабораторија - V 2012 
7. Сите акции и кампањи што ќе ги организира нашата Општина, градот Скопје и државата Македонија
  - Во клубот ќе членуваат сите ученици заинтересирани за природните науки, без разлика дали се талентирани или имаат потреба од помош за оваа област;
 • Во програмата се наведени најзначајни проекти, манифестации, натпревари за кои ќе се подготвуваме во текот на целата година;
 • Ќе водиме клубски дневник и дури по завршувањето на учебната година ќе знаеме колку часови ни биле потребни да го реализираме планираното (≈ 50).
  18.06.2012 - ОТЧЕТ ЗА СРАБОТЕНОТО:

  Дополнителна и додатна настава


  реализирани часови
  број на ученици
  наставен предмет
  дополнителна настава
  додатна настава
  дополнителна настава
  додатна настава
  хемија
  28
  19
  1 - 30
  1 - 5
  физика
  30
  20
  4 - 30
  8 - 30
  Секција
  име на секцијата
  бр. на ученици
  реализирани часови
  Клуб „Млади истражувачи“
  30
  39 средби
   
  Воннаставни активности

  1. ЕНО – ден за садење дрвја,
  2. ЕКО – модна ревија,
  3. ЕКО – маски и постери,
  4. Снимање експерименти – збирка на добри практики,
  5. Заедно за училиштата без насилства – видео,
  6. Семејства без насилство – видео,
  7. Толеранција – раскази, цртежи, постери, видео,
  8. Новогодишни желби – изработка на честитки,
  9. Уметност од отпадоци.
  АКТИВНОСТИТЕ СЕ ОДВИВАЛЕ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА

  Обуки и семинари:
  Учествував:
  1. „Жената, обновливите извори на енергија и енергетска ефикасност“ - Општина Центар и Проактива,
  2. „Зајакнување на капацитетите на учениците и наставниците по природни науки од Општина Центар“ - Проактива,
  3. WEBINAR – MIKROSOFT – виртуелна обука (Сараево, Скопје, Варшава, Загреб) – 2 присуства,
  4. Конференција – ХЕМИЈА 2011,
  5. Снимање на добри училишни пактики и примена на МС алатки во наставата – Микрософт и МОН – јануари 2012,
  6. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ – Микрософт и МОН – април 2012.
  Одржав:
  1. Онлајн (виртелна) обука – Снимање на добри практики и примена на МС алатки во наставата,
  2. Сумативно оценување – работилница – мај 2012.

   Проектни активности:
   1. Македонија – Романија - DOES NOT TOLERATE INTOLERANCE!
   2. ЕНО – виртуелно еколошко училиште со седиште во Финска,
   3. ГЛОБЕ – глобално учење и набљудување во корист на животната средина,
   АКТИВНОСТИТЕ ТРАЕЛЕ ЦЕЛА УЧЕБНА ГОДИНА
  Натпревари
  1. Фотографија (17 – 28. 12.2012) – МЕЃУ 18 НЈДОБРИ – КАРАВАН ИЗЛОЖБА,
  2. Училишта без насилство (ноември) - УЧЕСТВО,
  3. Семејно насилство (ноември) - УЧСТВО,
  4. И јас сум дете како теб (април и мај 2011) – 20 учесници – РОМАНИЈА,
  5. Екологија – Град Скопје – ПРВА НАГРАДА 10000 ден. Ана Невистиќ,
  6. Толеранција (јануари 2012) – учество,
  7. И јас сум дете како тебе, меѓународен натпревар – тим од 18 ученици,
  8. Училишен натпревар по физика – 30 ученици,
  9. Регионален натпревар по физика – 8 ученици,
  10. Државен натпревар по физика – 5 ученици,
  11. Градски натпревар – екологија – 1 ученик,
  12. Денови на електротехниката – градски натпревар – 3 ученици,
  13. Волво авантура - меѓународен еко натпревар – 4 ученици,
  14. ТHINKQUEST натпревар – Електронска библиотека – 6 ученици,
  15. GLOBE– МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР – 20 УЧЕНИЦИ.
   ЗА СИТЕ УЧЕСТВА ПОСТОЈАТ ДОКАЗИ – ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ
  Соработка
  1. Училишната ТВ емисија Ѕвон,
  2. ревија Екологија,
  3. Центар 11,
   КОНТИНУИРАНА СОРАБОТКА СО МТВ - ЅВОН И ОПШТИНСКИ ВЕСНИК - ЦЕНТАР 11 – ДОКАЗ – СНИМЕНИ ЕМИСИИ И СПИСАНИЈА

  Освоени награди:
  1. ЕКОЛОГИЈА – градски – 1 пофалница,
  2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – градски – 3 пофалници,
  3. ФИЗИКА – училишен – 5 први награди, 6 втори награди, 3 трети награди,
  4. физика – регионален – 2 втори места, 2 трети места, 1 пофален,
  5. физика – државен – 2 пофалници,
  6. хемија – олимпијада – благодарница,
  7. Волво авантура – меѓународен – сертификат за учество,
  8. тинквест – меѓународен – сертификат за учество,
  9. И јас сум дете како тебе – меѓународен - 18 први места (иноваторство, раскази, драми, цртежи)
  10. ГЛОБЕ – меѓународен –учество.


Нема коментара:

Постави коментар