Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

недеља, 12. фебруар 2012.

Годишен глобален план по хемија за VIII одделение

Годишен глобален план по хемија за VIII одделение

 наставен предмет: ХЕМИЈА     одделение: ОСМО
училиште: „Димитар Миладинов“ наставник: Аида Петровска
место: Скопје учебна година: 2011/2012


бр.
НАСТАВНА ТЕМА
часови за
време на реализација
1*
2*
3*
4*
1
ОКСИДАЦИЈА И РЕДУКЦИЈА
3
2(2)
1
6(8)
1,2,3,4 септември
2
ХЕМИСКО СМЕТАЊЕ
5
2
1
8
1,2,3,4 октомври


3
МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ
  1. МЕТАЛИ(општи својства на металите; калциум; алуминиум; бакар)
  2. НЕМЕТАЛИ (кислород; водород; јаглерод)

4

5

1

2

1

1
14
6

8

1,2,3,4 ноември

1,2,3 декември
4
ЈАГЛЕВОДОРОДИ
  1. ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА (состав, класификација)

3

2

1
16
6
4 нед. декември


1,2 јануари

ПРВО ПОЛУГОДИЕ
20
9(11)
5
34(36)


2. АЛКАНИ
3. АЛКЕНИ И АЛКИНИ
3
3
1
2

1
4
6
1,2,3,4 февруари
1 март
5
КИСЛОРОДНИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА
  1. АЛКОХОЛИ
  2. КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ


3
3


1
12
10

4
6


2,3,4 март
1,2 април
6
БИОСОЕДИНЕНИЈА
  1. ЈАГЛЕХИДРАТИ
  2. МАСТИ И МАСЛА
  3. БЕЛКОВИНИ
  4. ВИТАМИНИ

3
2
1
1

1
1
1
1

1


2
14
5
3
2
4


3,4 април
1,2,3,4 мај
1јуни

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
19
9
6
34


ПРВО И ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
40
17(18)
11
68+4


Забелешка: 2 часа во прво полугодие и 2 часа во второ полугодие се оставаат да се распределат по потреба. Мали отстапувања од бројот на часови по одделни теми има, што е исто во согласност со насокита во наставнита програми.
Легенда:
1* - часови за нови наставни програми
2* - часови за повторување,вежби истражување и др
3* - часови за систематизирање
4* - вкупен број на часови

Нема коментара:

Постави коментар