Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

понедељак, 13. фебруар 2012.

Известување за слободни ученички активности (прво полугодие 2011/2012)


Известување за слободни ученички активности


               Слободни ученички активности се спроведваат според програмата на клубот „Млади истражувачи“ која ги опфаќа сите ученички активнисти како од областа на природните науки така и од сите области за кои постои интерес кај учениците. Активностите се  одржуваат од вторник до петок, по редовните часови, а во нив ги додадовме додатната и дополнителната настаа. Наставата се одвива како во комбинирана паралелка и се задовлуваат потребите на сите учесници. Учениците учаат едни од други и меѓусебно си помагаат и мотивираат. Оние што ги совладале содржините од редовните часови се насочуват да изработуваат и прибираат материјали за разни натревари. Во септеммври научија да ракваат со флип – камера и да изработаат видео запси во Movie Maker. Приготвваат краткометражни филмови на разни теми (експерименти, насилство, толеанција) со кои учествуваме на разни натпревари, а по некогаш освојуваме и награди. Нашите средби, честопати траат и повеќе часови. Продуктите од нашите средби ги објавуваме на YouTube, на нашиот блог - school „Dimitar Miladinov“ Macedonia и на Thinkqust.
Од 01.09.2011 до 01.02.2012 имавме 18 средби (во часови = 36). На 12 средби учевме физика и хемија, некој да научи повеќе, некој да го совлада материјалот од редовната настава а останатите 15 средби, експриментиравме, фотографиравме, снимавме филмови, изработуавме честитки, маски, фустани, страничници и многу други интересни работи. ......... КРАЈ НА ПРВИОТ ДЕЛ

ЗОШТО ИМАМЕ ПОТРЕБА ОД СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ?
       Слободните активности овозможуваат стекнување на знаење, умеење и навики најчесто поради внатрешна мотивација. Новите знаења, умеења и навики преку овој вид активности полесно и потрајно се усвојуваат, бидејќи произлегуваат од внатрешно, слободно пројавентио интерес. Ученикот спонтано и самостојно се определува за свое ангажирање, колку и како сака. Училиштето преку слободните активности ги поврзува училиштето со семејството и со локалната самоуправа, учениците се докажуаат во соите знаења и умеења и го промовираат училиштето, општината, државата.
Плановите за слободните ученички активности опфаќаат три суштински прашања: колку часови ќе се работи во рамките на слободните ученички активности во текот на училишната година; кои области ќе бидаат застапени во работата; колку часови ќе се потрошат за активностите и место на работа. Во изготвувањето на програмата за работа, подеднакво земаат учество и учениците и наставникот од причини што и едните и другите имаат свој удел и улога во работата на активностите. За активностите е предвидено колку, кога и како ќе се одвиваат, со можност на промени во зависност од интересот и потребите на учениците.

Подрачја и области на активност
Содржини

Број на ученици во интересна група
Број на часови за работа
Место на работа
Физика, хемија, насилство во училиштата
Физички величини и нивни единици мерки,
Супстанци – својства,
Сценарио - насилство
4 + 30
3 + 5
16 од истите

2
1 :)
училница
Физика, хемија, насилство во училиштата
Физички величини и нивни единици мерки,
Супстанци – промени,
Книга на снимање - насилство
2 + 19
2 + 1
16 од истите
2
2 :)
училница
Физика, хемија, насилство во училиштата
Плоштина и волмен,
раствори, одделвање
Снимање - насилство
3 + 17
3 + 1
16 од истите
2
3 :)
училница
Физика, хемија, насилство во училиштата
густина,
раствори, одделвање, редокс реакции,
Снимање - насилство
0 + 17
1 + 1
16 од истите
2
4 :)
училница
Физика, хемија, насилство во училиштата
Маса и тежина, Омов закон,
раствори, одделвање, редокс реакции
монтирање филм - насилство
0 + 19
1 + 1
16 од истите
2
5 :)
кај Никола
Физика, хемија,
Машини, кндензатори.
Видови чисти супстанци, количество супстанца

3 + 9
2 + 1
2
6 :)
училница
Физика, хемија,
Движење, Моќност на ел. струја,
Хемиски симболи, Пресметување врз хемиска формула
0 + 7
2 + 1
2
7 :)
училница
Физика, хемија, пороци во семејствата
Движење, струјни кругови – задачи,
хемиски формули, пресметување врз основа на хемиска равенка
сценарио - пороци
5 + 19
3 + 1
16 од истите
2
8 :)
училница
Физика, хемија, пороци во семејствата
Движење, струјни кругови – задачи,
валентност, метали,
книга на снимање - пороци
2 + 18
0 + 1
16 од истите
2
9 :)
училница
Физика, хемија, пороци во семејствата
Движење, струјни кругови – задачи,
хемиски формули, пресметување врз основа на хемиска равенка
сценарио - пороци
1 + 18
0 + 1
16 од истите
2
10 :)
училница
Физика, хемија, пороци во семејствата
Движење, електромагнет– задачи,
валентност, метали
снимање - пороци
0 + 20
0 + 1
16 од истите
2
11 :)
училница
Физика, хемија, пороци во семејствата
Сили – сложување и разложување, електромотор,
реакции на соединување и разложување, метали,
снимање - пороци
4 + 15
0 + 1
16 од истите
2
12 :)
училница и продавнца
Физика, хемија, пороци во семејствата
Њутнови закони, електомагнетна индукција,
состав на атомот и електронскаобвивка, неметали,
монтажа - пороци
10 + 15
0 + 1
16 од истите
2
13 :)
училница
толеранција
Есеи, цртежи, снимање краткометражни филмови
20
2
14:)
училница
толеранција
Есеи, цртежи, снимање краткометражни филмови
18
2
15 :)
училница
толеранцја
Есеи, цртежи, снимање краткометражни филмови
16
2
16 :)
училница
толеранција
Есеи, цртежи, снимање краткометражни филмови
16
2
17 :)
училница
толеранција
Есеи, цртежи, снимање краткометражни филмови
16
2
18 :)
училница
19 :)
училница
20 :)
училница

Покрај редовните, имавме и вонредни активности како што се:
  1. ЕНО – ден за садење дрвја,
  2. ЕКО – модна ревија,
  3. ЕКО – маски и постери,
  4. Новогодишни желби – изработка на честитки,
  5. Уметност од отпадоци, и др.

учебна 2011 / 2012 год.
наставник Аида Петровска

Нема коментара:

Постави коментар