Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

субота, 21. април 2012.

Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем - 3

Прилози
Функционален картон со прашалник за самооценување:
ГРУПА - 4 – ТЕРМОС
ЦЕЛ: Да знаеме да направиме термос.
Материјли и апарати:
 • Две пластични шишиња (мало и големо).
 • Алуминиумцка фолија.
 • Стиропор.
 • Селотејп и ножици.
 • фотоапарат или мобилен телефон, флип камера.
Постапка: (сите етапи фотографирај и снимај)
Го засекуваме поголемото шише во кое ке го сместиме помалото шише кое претходно сме го завиткале во алуминиумска фолија. Просторот помеѓу шишиња го пополнуваме со стиропор и затвораме. Нашиот термос е подготвен за употреба.
Во термостат лееме жешка вода, ставаме термометар и ја мериме температурата во термосот на секоја минута (10 минути).
Истото го правиме и во неизолирано мало шише какво употребивме при изработка на термос.
Добиените податоци ги внесуваме во дадена табела и претставуваме графички.
t (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t (ºC)


пластично шише
t (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t (ºC)


пластичен термос
Од снимениот материјал и заклучоците изработи презентација во OpenOffice Impress
Одговори на поставените прашања:
 • Кои материјали се употребуваат како термоизолатори и зошто?
 • Зошто во зима есенските посеви не замрзнуваат кога се покриени со снег
 • Зошто во лето носиме бели и тенки облеки, а во зима темни и дебели?
ГРУПА 5 – ОБЛЕКА
ЦЕЛ: Да знаеме зошто џемперите и монтките не заштитуваат од студ
Материјали и апарати:
Парче платно, памук, волнена и памучна чорапа, четири коцки мраз, фотоапарат или мобилен телефон, флип камера.

ПОСТАПКА: (сите етапи фотографирај и снимај)
Шиеме јорганче од платно и памук.
Во јорганчето завиткуваме една коцка мраз, а другата коцка ја завиткуваме само во платното.
Почекуваме да водиме која коцка побрзо ќе се стопи.
Истото го повторуваме со волнена и памучна чорапа.
материјал
Време на топење
јорганче


платно


материјал
време на топење
волнена чорапа


памучна чорапаОд снимениот материјал и заклучоците изработи презентација во OpenOffice Impress
Одговори на поставените прашања:
 • Кои материјали се употребуваат како термоизолатори и зошто?
 • Зошто во зима есенските посеви не замрзнуваат кога се покриени со снег?
 • Зошто во лето носиме бели и тенки облеки, а во зима темни и дебели?
ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ Име и презиме:________
1. Какво беше твоето учество во решавањето на проблемот?

2. Што научи од оваа практично искуство?


3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше превземено во процесот на
решавањето на проблемот?


4. Кои се твоите слаби страни?


5. Доколку имаше повеќе време што би направил поинаку и зошто?


6. Вреднувај ја твојата работа на часот со оценка од 1 до 5 и објасни зошто.ПРИЛОГ - 2
ПОТСЕТНИК ЗА ГРУПНА РАБОТА ПРИ ПРОБЛЕМСКА СИТУАЦИЈА
СЕКОГАШ:
1. Пред да започнеме со решавање на здачата проверуваме дали сме ја
разбрале.
2. Се држиме до дадената задача што ни е дадена од наставникот.
3. Додека работиме, секој од групата дава свои предлози и мислења.
4. Секој го слуша мислењето од другарите (го сослушува).
5. Крајниот заклучок го даваме откако ќе направме анализа на сите идеи и
предлози дадени во групата.
6. Додека работиме, имаме член од групата кој води белешки за нашата
дискусија и ја координира работата
7. Правилно ги распределуваме задачите во грпата.
8. Сите бележиме што ново научивме на овој час.

ПРИЛОГ – 3
 
 ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУАЊЕ НА РАБОТА НА УЧЕНИКОТ ВО ГРУПА
ДА
ДЕЛУМНО
НЕ
1.Ги прифаќа задачите во групата и внимателно ги
извршува.


2. Го ислушува мислењето на останатите другари во
групата.


3. Го разбира проблемот и размислува за откривање на
неговото решение


4. Активен е во групата и дава свои предлози со цел за
унапредување на работата на групата.


5. Врши проверка и ги генерализира новостекнатите
знаења.


6. Не губи време, туку веднаш се зафаќа за задчата во
групата.


7. Во прв план му е интресот на групата, а дури потоа
неговиот сопствен план.


8. Добро соработва со поголем дел од учениците во грпата.


9. Прифаќа сугестии од раководителот на групата преку
умерена критичност, со цел за доаѓање до подобри
решенија.


10. Нуди доста информации и сите се релевантни.


11. Точно одговара на прашањата од функционалниот
картон.


12. Дава примери од секојдневието.


Нема коментара:

Постави коментар